پرش لینک ها

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه بیمه سامان

 آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه

شركت بيمه سامان (سهامي عام))

ثبت شده به شماره 241059

به اطلاع مي رساند به استناد مصوبة مجمع عمومي فوق العاده شرکت بیمه سامان (سهامی عام ) مورخ 16/09/1391 و مجوز شماره 201131/121مورخ 01/09/1391سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گرديد سرمايه شركت از طريق صدور سهام جديد از مبلغ 280 میلیارد ريال به 400 ميليارد ريال (منقسم به 400 ميليون سهم يكهزار ريالي ) به شرح زير افزايش يابد:

 1. سرمايه فعلي شركت: 280 ميليارد ريال
 2.  مبلغ افزايش سرمايه: 120 ميليارد ريال
 3. مبلغ سرمايه پس از افزايش: 400 ميليارد ريال
 4. ارزش اسمي هرسهم: 1000 ريال
 5. تعداد سهام عرضه شده: 120 ميليون سهم
 6.  نوع سهم: عادي با نام
 7. محل افزايش سرمايه: افزايش سرمايه شركت از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدي
 8.  موضوع افزايش سرمايه: فعالیت در بیمه اتکایی و افزایش سهم نگهداری
 9. به هر صاحب سهم در ازاي هر100سهم  متعلقه در تاريخ 16/09/1391 تعداد 42.8 حق تقدم خريد سهم جديد تعلق مي‌گيرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10.  سهامداراني كه ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي به علت تغيير آدرس و يا به هر دليل، گواهينامه حق تقدم خود را دريافت ننمايند، مي توانند جهت دريافت گواهينامه مربوطه به آدرس مندرج دربند 12 اين آگهي مراجعه نمايند.

11.  مهلت استفاده از حق تقدم در خريد سهام جديد 60 روز از تاريخ انتشار اين آگهي مي‌باشد.

12.  سهامداران محترمي كه تمايل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد بايد براساس موارد بيان شده ذيل اقدام نمايند:

 • سهامداراني كه به موجب گواهي حق تقدم خريد سهام جديد، فاقد مطالبات بوده و يا مطالبات آنان، بهاي سهم جديد را تأمين نمي كند، مي بايست ظرف مهلت مقرر بهاي سهام يا مابه التفاوت آن را به حساب شماره 11-99800-810-801 اين شركت نزد بانك سامان شعبه آفريقا كد شعبه 801، واريز و رسيد بانكي مربوطه را به انضمام گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشي به نشاني: تهران، خيابان خالداسلامبولي (وزراء) شماره 123 ، کد پستی 1513813119 ارسال و یا مدارك را مستقيماً به دفتر مركزي/دفتر امور سهام شركت واقع در آدرس فوق الذكر تحويل نمايند.
 • سهامداراني كه به موجب گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد، داراي مطالبات به ميزان بهاي سهام جديد مي باشند، مي بايست ظرف مهلت مقرر، ضمن تكميل گواهي حق تقدم، مبني بر اعلام موافقت با تبديل مطالبات به سرمايه، مراتب را با پست سفارشي به نشاني: تهران، خيابان خالداسلامبولي (وزراء) شماره 123 ، کد پستی 1513813119 ارسال نموده و يا مدارك را مستقيماً به دفتر مركزي/دفتر امور سهام شركت واقع در آدرس فوق الذكر رسيد دريافت نمايند.

13.  درصورت عدم تمايل به مشاركت در افزايش سرمايه، سهامداران مي توانند در مهلت تعيين شده براي پذيره نويسي به واگذاري حق تقدم خود از طريق فرابورس ايران اقدام نمايند.

با توجه به قابليت معامله مكرر حق تقدم خريد سهام شركت‌، خريداران نهايي ميبايست قبل از پايان مهلت پذيره نويسي نسبت به واريز بهاي سهام جديد به حساب شماره  11-99800-810-801 اين شركت نزد بانك سامان شعبه آفريقا كد شعبه 801، اقدام كرده و رسيد بانكي مربوطه،‌ به انضمام گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشي به نشاني اشاره شده در بند 12 ارسال نموده و يا مدارك را مسقيماً به دفتر مركزي/دفتر امور سهام شركت واقع در آدرس فوق الذكر تحویل و رسيد دريافت نمايند. بديهي است درصورت عدم ارسال مستندات ياد شده يا عدم واريز بهاي اسمي، سهام جديد به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14.  حق تقدم سهامداراني كه در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنين پاره سهام هاي ايجاد شده، توسط شركت از طريق فرابورس ايران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از كسر هزينه ها و كارمزد متعلقه به حساب بستانكاري سهامداران منظور خواهد شد.

 

نكات مهم:

 • مسئوليت صحت و قابليت اتكاي اطلاعات اعلاميه پذيره نويسي به عهده شركت بيمه سامان (سهامي عام) است.
 • ناشر، شركت تأمين سرمايه، حسابرس، ارزش يابان و مشاوران حقوقي ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمايه گذاراني هستند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آن ها باشد، متضرر گرديده اند.
 • ثبت اوراق بهادار نزد شركت بورس و اوراق بهادار تهران، به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان و شفافيت اطلاعاتي بوده و بمنزله تأييد مزايا، تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركت يا طرح هاي مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمي باشد.
 • باتوجه به زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت، اين افزايش سرمايه تا تاريخ برگزاري مجمع نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت خواهدرسيد .
 • ساير افرادي كه تمايل به خريد حق تقدم عرضه شده در فرابورس ايران را دارند، جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص فعاليت شركت، مي توانند سايت اينترنتي شركت به آدرس  www.samaninsurance.com مراجعه و يا با شماره تلفن 8943-021 داخلي 1330 تماس حاصل نمايند.
 • گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه و گزارش بازرس قانوني همچنين بيانيه ثبت سهام جديد در سايت اينترنتي شركت به آدرس www.samaninsurance.com و سايت سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.ir بخش بازار اوليه در دسترس مي باشد.
 • پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتبا به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران ، ابتدای ملاصدرا ، شماره 13، سازمان بورس و اوراق بهادار ، مدیریت نظارت بر بازار اولیه.

هیات مدیره شرکت بیمه سامان

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی