پرش لینک ها

سفارش آنلاین بیمه نامه زیارتی مسافرتی عتبات عالیات (عراق) 

تعهدات و پوششها :
پرداخت هزینه بستری در بیمارستان و معالجات پزشکی (با استثناء هزینه های زیبایی، بیماریهای که از قبل سابقه داشته باشد.)/ طرح عادی: ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال / طرح جامع : 10,000 EURO
انتقال بیمه شده به نزدیکترین مرکز درمانی در اثر حادثه و یا بیماری، هماهنگی های الزم در جهت انتقال بیمه شده به مرکز درمانی مجهزتر استفاده از آمبوالنس هوایی و یا بازگردان بیمه شده به ایران در صورت نیاز با احتساب بند یک / طرح عادی: ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال / طرح جامع : 10,000 EURO
بازگرداندن جسد بیمه شده متوفی به ایران در صورت فوت وی در خارج از کشور /طرح عادی:۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال / طرح جامع: 10,000 EURO
بدون سقف | پرداخت هزینه بازگشت غیر منتظره بیمه شده به دلیل مسائل حاد پزشکی یا فوت بستگان در صورتیکه نتواند از بلیط اصلی برای بازگشت استفاده نماید
بدون سقف | ارسال داروهای ضروری با تایید پزشکی به کشوری که بیمه شده در آن بستری میباشد.
۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال | راهنمایی و کمک رسانی به بیمه شده در صورت سرقت و یا مفقود شدن مدارک مسافرتی وی.
فوت و نقص عضو در اثر حادثه /طرح عادی:۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال/طرح جامع: 1,000,000,000RIAL
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | فوت و نقص عضو در اثر حوادث تروریستی   

جبران هزینه های پزشکی ناشی از بیماری کووید 19 ( کرونا ویروس) در مقصد. /این پوشش صرفا در طرح جامع ارائه می شود.

توجه » صدور بیمه نامه بایستی پیش از سفر و در ایران صورت پذیرد. در صورتی که پس از خروج از کشور اقدام به خرید بیمه نامه نمایید، بیمه نامه صادره فاقد اعتبار می باشد.

×

پشتیبانی سایت

× پشتیبانی