پرش لینک ها

سفارش آنلاین بیمه نامه زیارتی مسافرتی عتبات عالیات (عراق) 

تعهدات و پوششها :
۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال | پرداخت هزینه بستری در بیمارستان و معالجات پزشکی (با استثناء هزینه های زیبایی، بیماریهای که از قبل سابقه داشته باشد.)
۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال | انتقال بیمه شده به نزدیکترین مرکز درمانی در اثر حادثه و یا بیماری، هماهنگی های الزم در جهت انتقال بیمه شده به مرکز درمانی مجهزتر استفاده از آمبوالنس هوایی و یا بازگردان بیمه شده به ایران در صورت نیاز با احتساب بند یک
 ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال | بازگرداندن جسد بیمه شده متوفی به ایران در صورت فوت وی در خارج از کشور
بدون سقف | پرداخت هزینه بازگشت غیر منتظره بیمه شده به دلیل مسائل حاد پزشکی یا فوت بستگان در صورتیکه نتواند از بلیط اصلی برای بازگشت استفاده نماید
بدون سقف | ارسال داروهای ضروری با تایید پزشکی به کشوری که بیمه شده در آن بستری میباشد.
۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال | راهنمایی و کمک رسانی به بیمه شده در صورت سرقت و یا مفقود شدن مدارک مسافرتی وی.
۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال | فوت و نقص عضو در اثر حادثه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | فوت و نقص عضو در اثر حوادث تروریستی   
1اطلاعات سفر
2تکمییل مشخصات
3تایید نهایی

×

پشتیبانی سایت

× پشتیبانی