پرش لینک ها

ریسک شما با ما

بیمه نامه مورد نظرتون رو اینجا پیدا کنید:

Page Title

یک عـمـــــــــــــــــرفاه با بیمه عمرسامان

کامل ترین و منحصر ترین بسته ی بیمه ای برای عمر و سلامتی شما!

سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی در کنار جامع ترین پوشش های مورد نیاز درمانی

بیشتر بدانیم

تا ۱۵میلیارد ریال برای امراض خاص

تا ۲۰ میلیارد ریال برای فوت

تا ۵میلیارد ریال برای ازکارافتادگی

تا ۳۰۰میلیون ریال برای بستری و جراحی