پرش لینک ها

Tag: امسال خیمه های عزاداری بیمه می شوند

امسال خیمه های عزاداری بیمه می شوند

مظفر مختاری رئیس شورای هیئات مذهبی استان فارس با بیان اینکه نزدیک هزار خیمه در شهر شیراز برپا شده است، گفت: در تمام هیئات مذهبی سطح استان که بیش از ۶۷ هزار هیئت هستند خیمه زده و آماده شده اند به پیشواز عزاداری سیدالشهداء بروند.