پرش لینک ها

Tag: ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮرس، ﺑﺎﻧﻚ و ﺑﯿﻤﻪ

مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی: صنعت بیمه به خودباوری رسیده است

  ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺳﻄﺢ اول ﺟﮫﺎن، ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و دﺳﺘﺎوردھﺎي ﻣﺘﻨﻮع دﻳﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎي ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﺮاي ﻓﺮھﻨﮕﺴﺎزي در ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ ﻓﺮاھﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﮫﻮري اﺳﻼﻣﻲ