بیمه بازنشستگی Tag

موفقیت این سیستم بیمه از این واقعیت نشات می گیرد که هیچگاه وابسته به دولت ها نبوده و در واقع ساز و کاری مستقل و خودکفا داشته است. 125 سال از...

بیستر بخوانید

کانون خیریه کارآفرینان مهر اعلام کرد : 12 نفراز فرزندانی که تحت پوشش بیمه زندگی بیمه سامان قرارداشتند ، پس ازرسیدن به سن 18 سالگی ترخیص شدند و تعداد دیگری...

بیستر بخوانید