پرش لینک ها

Tag: بیمه ازکارافتادگی

چرا با وجود جنگ های جهانی در پرداخت مستمری بیمه شدگان در آلمان مشکلی به وجود نیامد؟

موفقیت این سیستم بیمه از این واقعیت نشات می گیرد که هیچگاه وابسته به دولت ها نبوده و در واقع ساز و کاری مستقل و خودکفا داشته است. 125 سال از زمان تاسیس بیمه بازنشستگی در آلمان می گذرد و در این مدت با وجود