پرش لینک ها

بیمه مسئولیت آسانسور

در بیمه نامه مسئولیت آسانسور:

-بیمه نامه براساس تعداد نفرات ظرفیت آسانسور صادر خواهد شد.

-دیه ماه حرام برای کلیه ظرفیت آسانسور در نظر گرفته شده است.

-پوشش نقص عضور برای کلیه نفرات ظرفیت مجاز و نیز هزینه پزشکی به مقدار دلخواه شما صادر میگردد.

-نرخ دیه همه ساله براساس مراجع قانونی مشخص میگردد که به صورت پیش فرض نرخ رسمی اعلان شده در نظر گرفته شده است و شما فقط میزان پوشش هزینه های درمانی ناشی از حوادث را انتخاب می نمایید.

نکته ی مهم در خصوص این بیمه نامه این است که :

آسانسور می بایست یا دارای گواهی استاندارد باشد یا دارای قرارداد رسمی بازدید دوره ای باشد. تا مشمول خسارت باشد.

در زمان وقوع خسارت شرکت بیمه مورد فوق را درخواست می نماید.

توضیحات

امروزه پا به هر ساختمانی میگذاریم ، انتظار رفتن به طبقات بالاتر با آسانسور یکی از عادی ترین موارد است که میزان استفاده زیاد از این وسیله گاها خطراتی برای اشخاص ایجاد میکند . حوادث مختلفی که ممکنه است موجب خسارات شدیدی شود.

مطابق قانون ، شرکت سازنده و یا شرکت نگهداری آسانسور و مدیران مجتمع و مدیران ساختمان ها مسئول جبران خسارات شناخته می شوند .

×

سلام

× پشتیبانی