پرش لینک ها

موافقت دولت با ریاست امین بر بیمه مرکزی

 

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیات دولت از موافقت دولت با انتصاب محمد ابراهیم امین (مدیرعامل بیمه البرز) به ریاست کل بیمه مرکزی خبر داد.

رئیس كل بیمه مركزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و معاونان بیمه مركزی ایران به پیشنهاد رئیس كل بیمه مركزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویبنامه هیات وزیران منصوب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر،رئیس كل و قائم مقام رئیس كل بیمه مركزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. رئیس كل بیمه مركزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مركزی ایران می باشد.

وظایف و اختیارات رئیس كل بیمه مركزی ایران به شرح زیر است:

الف – نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن
ب – نمایندگی بیمه مركزی ایران در مقابل اشخاص و موسسات دولتی یا خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توكیل و سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی
ج – تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و یا معاونان و یا روسا یا كارمندان و تعیین وظایف آنان
د – تقدیم گزارش وضع حسابها و امور بیمه مركزی ایران به مجمع عمومی
هـ – تقدیم گزارش عملیات و فعالیت های موسسات بیمه در ایران و شورای عالی بیمه

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی