پرش لینک ها

مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی: صنعت بیمه به خودباوری رسیده است

 

ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺳﻄﺢ اول ﺟﮫﺎن، ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و دﺳﺘﺎوردھﺎي ﻣﺘﻨﻮع دﻳﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎي ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﺮاي ﻓﺮھﻨﮕﺴﺎزي در ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ ﻓﺮاھﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﮫﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ، ﻣﮫﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﺋﺒﻲ، ﺑﺎ اﻋﻼم اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ، ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮرس، ﺑﺎﻧﻚ و ﺑﯿﻤﻪ را ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎه ھﺎي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود:

ﺑﺮاي ﺧﻠﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ درك وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ھﺎ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎ و ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎي ﻧﮫﺎدھﺎي ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﻧﯿﺎز دارﻳﻢ و ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ھﺎي اﻳﻨﭽﻨﯿﻨﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ اﺑﺮاز رﺿﺎﻳﺖ از رﺷﺪ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪي ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ ھﺎي ﺑﯿﻤﻪ در ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮرس، ﺑﺎﻧﻚ و ﺑﯿﻤﻪ، ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد: اﻣﺮوز ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺑﺎوري رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اھﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ظﺮﻳﻒ و ﺣﺴﺎس را درﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﺎدﻻت ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻘﺶ ﺑﻲ ﺑﺪﻳﻠﻲ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ.

وي ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد: ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺰﻳﺮه اي و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﮫﺎدھﺎي ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد ھﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮﻣﻲ ﻧﺪارد و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻳﺪ اطﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺷﺘﺎﺑﻨﺎك اﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ.

ﺗﺎﺋﺒﻲ اﻓﺰود: ﺣﻀﻮر ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎي ﺑﯿﻤﻪ اي در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ھﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺑﺎزارھﺎي ﺗﺎزه اي ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﯿﻤﻲ از ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎزارﺳﺎزي در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮرس، ﺑﺎﻧﻚ و ﺑﯿﻤﻪ از ١٧ اردﻳﺒﮫﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﮫﺎر روز در ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ ھﺎي ﺑﯿﻤﻪ، ﺑﺎﻧﻚ ھﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻮرس ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی