پرش لینک ها

چهار چوب شایستگی های بیمه سامان

شرکت بیمه سامان، چارچوب شایستگی های خود را با توجه به تاکید مدیریت سازمان بر توسعه و بهبود عملکرد و بهره¬وری بیشتر در ارائه خدمات به مشتریان، طراحی کرده است. دو دسته بندی اصلی در رابطه با شایستگی های بیمه سامان وجود دارد:
1- شایستگی های بنیادی: این دسته از شایستگی ها در تمامی رده های سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
2- شایستگی های مدیریتی: این دسته از شایستگی ها فقط در رده های مدیریتی و یا سرپرستی در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

شایستگی های بنیادی بیمه سامان

خلاقيت و نوآوري    Creativity and Innovation
فکر کردن فراتر از چارچوب، ایجاد ایده های منحصر به فرد و جدید و همچنین استفاده از این ایده ها جهت بهبود رویه ها، محصولات و خدمات موجود و یا ایجاد رویه ها، محصولات، خدمات و راه حل های جدید. کنجکاو بودن و تلاش برای پیدا کردن راه های جدید انجام کار.
ايجاد ارتباط و کار تيمي    Relationship Building & Teamwork
توانایی در ایجاد و حفظ شبکه ارتباطی موثر با لایه های مختلف در داخل و خارج از سازمان و همچنین توانایی در تعامل با ایشان و رسیدن به توافق. تمایل به همکاری و کار در گروه و به دست آوردن احترام دیگران. آشنا بودن با رویکرد¬های متفاوت رفتاری و استفاده از آن ها در برقراری ارتباط با دیگران.
تفکر تحليلي و ديد عددي    Analytical Thinking and Numeracy
داشتن رویکردی منطقی و استدلالی جهت شناسایی فرصت ها و تهدیدهای خارجی و نقاط ضعف و قوت داخلی جهت انجام تصمیم گیری ها و همچنین توانایی کار کردن راحت و دقیق با اعداد و استفاده از آن ها جهت توجیه و تحلیل نتایج و تصمیمات.
سازماندهي و فرآيندگرايي     Organizing & Process Orientation
انجام کارها به صورت نظام مند، جهت دستیابی به اهداف تعیین شده با اولویت بندی و اختصاص بهینه زمان و منابع در دسترس. توانایی پیش بینی موانع انجام کار و آگاه بودن از پیشرفت کار و وضعیت فعلی کار محول شده در هر زمان. آگاهی از فرآیندها و اهمیت دادن به کلیه فعالیت هایی که باید برای رسیدن به یک نتیجه مشخص انجام شود و توجه به ارتباط بین فعالیت ها و نتایج به دست آمده.
مشتري مداري Customer Focus
اهمیت دادن به نیازهای مشتریان داخلی و خارجی در چارچوب منشور مشتری مداری بیمه سامان به شکلی که رضایت آن ها با درنظر گرفتن منابع موجود جلب شود. این مشتریان تمامی گروه های ذینفع را در بر می گیرد
گرايش به تغيير 

Tendency toward Change
داشتن رویکردی مثبت در مقابل تغییرات. همچنین توانایی تجزیه و تحلیل و انعطاف پذیری در قبال تغییرات در جهت استفاده کاربردی و مفید از آنها وبررسی فعالانه دیدگاه¬ها، گرایشات و رفتارهای جدید. تمایل درونی و شخصی به یادگیری و پیشرفت در کارراهه شغلی و میل به بهتر شدن.