پرش لینک ها

 

خلاقیت وتمایز در ارائه خدمات به مشتریان آینده گر

مأموریت ما در راه رسیدن به آرمان و چشم انداز

رهبری و توسعه یک سازمان خلاق، پویا و توانمند در راستای  مشتری مداری و بکارگیری موثر سرمایه های سازمانی برای ایجاد اعتماد و آرامش پایدار و ارتقای منافع گروههای ذینفع با ارائه راه حل ها و خدمات متمایز مبتنی بر فناوری و دانش روز در چارچوب اصول حرفه ای است؛

باورهای ارزشمند برای ما

خلاقیت و نوآوری: فکر کردن خارج از چارچوب های مرسوم در راستای ایجاد بهبود مستمر و داشتن شهامت و آمادگی برای تغییر

دانش و آگاهی: توسعه و بکار گیری دانش و فناوری و حرکت بر اساس بینش و آگاهی

پایبندی به اصول و اخلاق حرفه ای: پایبندی به اصول جهانشمول بیمه در چارچوب منشور بیمه سامان

تعامل و همدلی با گروههای ذینفع: برقراری و تداوم ارتباط موثر در جهت ارتقا منافع گروه های ذینفع

تأمین اعتماد وآرامش: تلاش برای تامین اعتماد و اطمینان پایدار و دستیابی به آرامش می باشند.

رسالت

• رهبری و توسعه یک سازمان خلاق، پویا و توانمند در راستای مشتری مداری و بکارگیری موثر سرمایه های سازمانی برای ایجاد اعتماد و آرامش پایدار و ارتقای منافع گروه های ذینفع با ارائه راه حل ها و خدمات متمایز مبتنی بر فناوری و دانش روز در چارچوب اصول حرفه ای.

ارزشها

• خلاقیت و نوآوری: فکر کردن خارج از چارچوب های مرسوم در راستای ایجاد بهبود مستمر و داشتن شهامت و آمادگی برای تغییر.

• دانش و آگاهی: توسعه و بکار گیری دانش و فناوری و حرکت بر اساس بینش و آگاهی.

• پایبندی به اصول و اخلاق حرفه ای: پایبندی به اصول جهانشمول بیمه در چارچوب منشور بیمه سامان.

• تعامل و همدلی با گروههای ذینفع: برقراری و تداوم ارتباط موثر در جهت ارتقا منافع گروه های ذینفع.

• تامین اعتماد وآرامش: تلاش برای تامین اعتماد و اطمینان پایدار و دستیابی به آرامش.

×

سلام

× پشتیبانی