پرش لینک ها

ارزشها

صداقت و امانت: امانت‌داري، درستكاري و ايجاد اعتماد در همه سطوح

خلاقيت و نوآوري: فكر كردن خارج از چهارچوب‌هاي مرسوم و داشتن شهامت و جسارت و جرأت و آمادگي براي تغيير

سرعت و دقت: احساس فوريت و ضرورت در انجام فعاليت‌ها به‌طور دقيق

تعهد و مسئوليت: احساس مسئوليت در انجام مؤثر و كاراي فعاليت‌ها

دانش و آگاهي: توسعه علم و تسهيم آن با ديگران و به‌كارگيري آن

فروتني و تواضع: هم‌سطح ديدن خود با ديگران و براي خود برتري خاصي قائل نبودن

صبر و شكيبايي: بالا بردن آستانه تحريك و افزايش خودكنترلي

تماميت وحمايت: با تمام وجود حضور داشتن در راستاي قصد و پشتيباني كردن از افراد در راستاي دستيابي به قصدشان

پذيرش و شفافيت: پذيرفتن شرايط و موقعيت افراد همانطور كه هستند و وضوح و روشني هرآنچه فكر مي‌كنيم، عمل مي‌كنيم و مي‌گوييم

ادب و نزاكت: مشعوف نمودن مشتريان با حفظ ارزش و حرمت و جايگاه و منزلت انساني مشتري و ارج نهادن به نيازهاي وي و تأمين اين نيازها

ارزش‌هايي كه به آن معتقديم بهترين الگو براي نيل به آرمان، ماموريت و اهداف سازماني ما است.

و اين ارزش‌ها سرلوحه همه فعاليت‌هاي ماست.

×

سلام

× پشتیبانی