اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه

نتیجه مصاحبه مرحله اول مهر ماه  ۹۷

ردیفچهار رقم آخر شماره تماسنتیجه مصاحبه
۱۹۸۱۰مردود
۲۷۰۰۹۴مردود
۳۱۱۰۹قبول
۴۱۱۷۳مردود
۵۷۰۷۷مردود
۶۱۶۴۵مردود