نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه

نتیجه مصاحبه مرحله اول آبان ماه  ۹۷

ردیفچهار رقم آخر شماره تماسنتیجه مصاحبه
۱۹۸۱۰مردود
۲۷۲۷۴مردود
۳۹۲۵۲قبول
۴۳۹۹۵مردود
۵۹۵۰۵قبول
۶۸۵۱۸مردود