نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه

نتیجه مصاحبه مرحله اول فروردین ماه ۹۸ / نوشهر

 

ردیفچهار رقم آخر شماره تماسنتیجه مصاحبه
۱۰۴۶۹مردود
۲۶۸۰۴قبول
۳۱۹۸۸مردود
۴۶۹۸۰مردود
۵۵۶۸۶قبول
۶۹۶۰۷قبول
۷۲۷۲۸مردود
۸۲۴۹۲قبول
۹۳۹۹۵مردود
۱۰۸۱۶۸قبول