اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه

نتیجه مصاحبه مرحله اول شهرستان نوشهر/۲۹ بهمن و ۳ اسفند

 

ردیف چهار رقم آخر شماره تماس نتیجه مصاحبه
۱ ۶۱۱۹ مردود
۲ ۷۰۸۲ مردود
۳ ۹۰۸۹ مردود
۴ ۹۱۶۳ قبول
۵ ۸۰۳۱ قبول
۶ ۷۲۲۵ مردود
۷ ۲۰۱۲ مردود
۸ ۶۶۰۳ قبول