اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه

نتیجه مصاحبه مرحله اول /خرداد ماه ۹۷

ردیفچهار رقم آخر شماره تماسنتیجه مصاحبه
۱۹۳۸۵قبول
۲۲۴۸۹مردود
۳۱۸۳۱مردود
۴۶۵۸۵قبول
۵۴۶۸۹مردود
۶۹۶۱۹مردود
۷۱۷۹۳مردود