اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه

نتیجه مصاحبه مرحله اول شهریور ماه ۹۷

 

ردیفچهار رقم آخر شماره تماسنتیجه مصاحبه
۱۳۵۸۸قبول
۲۶۲۸۴مردود
۳۲۲۱۹مردود
۴۷۷۰۹مردود
۵۰۷۸۶قبول
۶۵۹۳۰قبول
۷۲۵۰۳قبول
۸۲۰۰۳۷قبول
۹۵۲۳۳قبول
۱۰۸۹۷۰مردود
۱۱۱۱۷۳مردود
۱۲۷۰۷۷مردود
۱۳۱۶۴۵مردود
۱۴۸۱۶۷قبول
۱۵۳۸۳۵قبول
۱۶۲۷۸۵قبول
۱۷۲۷۹۶قبول
۱۸۷۸۰۵مردود
۱۹۰۰۵۶مردود