اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه

نتیجه مصاحبه مرحله اول تیر ماه ۹۷

ردیفچهار رقم آخر شماره تماسنتیجه مصاحبه
۱۵۶۹۴قبول
۲۷۹۴۶مردود
۳۱۰۲۵۴مردود
۴۱۳۵۲مردود
۵۶۴۱۹مردود
۶۸۲۴۳قبول
۷۸۳۴۸قبول
۸۹۴۶۲قبول
۹۹۳۱۸قبول
۱۰۷۸۰۵مردود
۱۱۱۱۷۳مردود
۱۲۴۴۹۰قبول