نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

اعضای هیئت مدیره

 

       اعضاي هیآت مديره
رئیس هیات مدیرهمحمد ضرابیه
نايب رئيس هيآت مديرهاله وردي رجايي سلماسي نماينده بانك سامان
قائم مقام مدير عامل
عضو هيات مديرهعلي ارجمندي نماينده شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه
عضو هيات مديرههزار كرمان (عضوعلي البدل )
عضو هيئت مديرهمحمود عبدالهي نمين نماينده شركت ايران و غرب (عضو علي البدل
معاون فني
مدير بيمه هاي اموالرايموند تروسيان قلعه مامكايي
مدير بيمه هاي اشخاصعباس معيني
مدير بيمه هاي مسئوليتعلي احسان بني رياح
مدير بيمه هاي اتکايياحمد رضا جعفري
تاريخ صدور پروانه11/12/1383
نوع فعاليتمختلط (زندگي – غير زندگي)
سرمايه200.000.000.000 ريال
درصد سرمايه پرداخت شده50 درصد