اسامی نمایندگان استان مازندران

نمایندگان و مشاوران فعال بیمه سامان در  استان مازندران

نمایندگان و کارشناسان استان مازندران

ردیفنام و نام خانوادگیشهر فعالیتکد فعالیت
1بهنام غریاق زندی چالوس51133
2وحید جعفرینوشهر
3محسن کیا کجورینوشهر
4سیده زبیده ساداتیتنکابن-50626
5علیرضا مظاهری فردتنکابن
6لاله نشتاییتنکابن50625
7سیده فاطمه حسینی فرتنکابن50781
8عارف عباسیمحمودآباد
9علیرضا وریج کاظمینوشهر444
10سجاد فرج مشاییرامسر
11محمد خدابنده نوشهر11463