نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

اسامی نمایندگان استان مازندران

نمایندگان و مشاوران فعال گروه آتیه سازان بیمه سامان در  استان مازندران

نمایندگان و کارشناسان استان مازندران

ردیفنام و نام خانوادگیشهر فعالیتکد فعالیت
1بهنام غریاق زندیچالوس51133
2علیرضا وریج کاظمینوشهر110752
3معصومه احمدینوشهر52638
4سیده زبیده ساداتیتنکابن-50626
5علیرضا مظاهری فردتنکابن11109
6لاله نشتاییتنکابن50625
7سیده فاطمه حسینی فرتنکابن50781
8سجاد فرج مشاییرامسر51230
9سیده سعیده قربان حسینیانرامسر52175
10حمیدرضا فرمیساری52019
11محمد خدابندهنوشهر11463
12نکیسا اردلانساری52253
13سجاد سعادتتنکابن51562
14دانیال محمدیساری51959
15سید هاتف عمادیساری51830
16زهرا منصور لکورجکلاردشت52592
17محسن قادی سورکیساری52562